Záverečná správa

 

JSP Slovakia s.r.o. a JSP, s.r.o. v spolupráci so svojimi partnermi Slovenským metrologickým ústavom, Ústavom automatizácie, merania a aplikovanej informatiky pri SjF STU Bratislava, Associáciou metrológov Slovenska a mediálnym partnerom AT&P JOURNAL usporiadali dňa 24.6.2010 v konferenčnej hale Metrologického ústavu, Bratislava, 1. ročník odbornej konferencie pod názvom „Nové trendy v odbore merania a regulácie - kvalita, bezpečnosť a spoľahlivosť merania začína projektom“ s nasledujúcim programom:

 • Zahájenie a úvod konferencie
  Ing. Ján Sovjak, PhD., riaditeľ pre export JSP, s.r.o.

 • Kvalita a spoľahlivosť merania začína projektom
  Ing. Petr Janele, vedúci útvaru investičných dodávok JSP, s.r.o.

 • Návrh meracieho reťazca pre meranie teploty
  Ing. Jarmil Bukovský, obchodný riaditeľ JSP, s.r.o.

 • Určenie spoľahlivosti a funkčnej bezpečnosti subsystému senzorov
  Ing. Jaromír Janda, vedúci vývoja JSP, s.r.o.

 • Význam metrologického overovania a kalibrácie snímačov teploty pri zabezpečení presnosti merania.
  Ing. Renata Knorová, Slovenský metrologický ústav - vedúca laboratória termometrie

 • Riadenie meracích procesov pri chemických analýzach
  Prof. Ing. Rudolf Palenčár, PhD. - Ústav automatizácie, merania a aplikovanejinformatiky pri Sjf STU Bratislava

 • Komplexné riešenie moderných systémov chemickej analýzy a úpravy vzoriek v energetike a priemysle
  Ing. Jiří Konečný, realizácia projektov JSP, s.r.o.

Konferencia mala dôstojný a vysoko odborný charakter, zúčastnilo sa jej približne 100 odborníkov z celého Slovenska pôsobiacich v rôznych oblastiach priemyslu predovšetkým z petrochemického priemyslu, energetiky, chemického a potravinárskeho priemyslu, inžinieringových spoločnosti ale aj predstavitelia niektorých výrobcov meracej a regulačnej techniky. Témy jednotlivých vystúpení boli zvolené tak, aby celkovo prispeli k rozšíreniu odborných a teoretických poznatkov z oblasti MaR a pokryli celé spektrum auditória. Vo foaje konferenčnej haly bola prezentovaná výstavka vzoriek meracej a regulačnej techniky od rôznych výrobcov a po celú dobu konania konferencie bolo možne využiť odborné konzultácie s odborníkmi JSP.

 

Hlavní aktéri konferencie

Vzorní poslucháči

Ing. Janele pri svojom vystúpení

Ing. Bukovský pri svojom vystúpení

Celý realizačný tím prispel k jej zdarnému priebehu. Výrazom toho sú aj ďakovné listy od niektorých jej účastníkov. To nás utvrdzuje v tom, že myšlienka zorganizovať konferenciu pre odborníkov z oblasti metrológie, merania a regulácie má svoje opodstatnenie a celkove prispeje k rozvoju danej oblasti. Spolu s prednášajúcimi a autormi jednotlivých prednášok veríme, že vízie, skúsenosti a názory prezentované v priebehu konferencie a uvedené v zborníku konferencie, Vám pomôžu k riešeniu Vašich každodenných problémov spojených s tvorbou a údržbou meracích systémov a okruhov a k stanoveniu ďalších rozvojových projektov v tejto oblasti.

Produkty SIKA sú vždy zaujímavé

Coffee break

Jedným zo základných cieľov konferencie bolo vytvoriť odbornú platformu pre každoročné stretávanie sa užívateľov MaR s výrobcami, dodávateľmi a projektantmi. Sme presvedčení o tom, že sa nám to podarilo splniť a naše konferencie sa stanú každoročnou súčasťou v programe Vašich odborných aktivít . Na základe pozitívnych ohlasov sme rozhodnutí aj v nasledujúcich rokoch zorganizovať odbornú konferenciu a veríme, že aj tie ďalšie budú prínosom pre ľudí, ktorí pracujú v oblasti Merania a regulácie a prispejú k ďalšiemu rozvoju ich odborných znalosti.

Všetkým zúčastneným ďakujeme a tešíme sa na stretnutie s Vami na druhom ročníku konferencie.

Záujemcovia o „Zborník konferencie“ môžu požiadať o jeho zaslanie na mailovej adrese“ predaj@jsp.sk.

Ing. Ján Sovjak,PhD.
Riaditeľ pre export
sovjak.j@jsp.sk