Konference 2012 SK - Úvod

NOVÉ TRENDY V ODBORE MERANIA A REGULÁCIE – MERANIE PRIETOKU V TEÓRII A PRAXI"

28.júna 2012 v Bratislave, Karloveská 63 (Konferenčná hala SMÚ)

Vážená pani, vážený pán,

dovoľujeme si Vás pozvať na 2. ročník odbornej konferencie pod názvom „Nové trendy v oboru merania a regulácie – Meranie prietoku v teórii a praxi“, ktorú organizujeme v spolupráci s našimi partnermi Slovenským metrologickým ústavom, Ústavom chemického a environmentálneho inžinierstva, pri fakulte Chemickej a potravinárskej technológie, Ústavom automatizácie, merania a aplikovanej informatiky pri SjF STU Bratislava a mediálnym partnerom AT&P JOURNAL v kongresovej hale Metrologického ústavu SR v Bratislave.

Rýchly rozvoj nových technológii so sebou prináša náročnejšie požiadavky na meranie a následne aj na riadenie výrobných procesov. Význam presnosti, kvality a predovšetkým spoľahlivosti merania a funkčnej bezpečnosti naďalej rastie. Tento ročník konferencie je zameraný na meranie prietoku ako súčasti riadenia, monitorovania a technickej diagnostiky a bezpečnosti energetických, technologických a ekologických procesov.

Veríme, že 2. ročník odbornej konferencie nadviaže na veľmi pozitívny ohlas 1. ročníku konferencie, ktorá sa konala v roku 2010. Hlavným cieľom organizovania tejto konferencie je vytvoriť odbornú platformu pre stretnutie užívateľov meracej a regulačnej techniky s výrobcami, dodávateľmi, projektantmi, vedeckými pracovníkmi a ďalšími odborníkmi. Chceme prezentovať najnovšie poznatky z danej oblasti, ale zároveň aj diskutovať a vzájomne si vymeniť poznatky a skúsenosti z oblasti merania prietoku.

Všetkých Vás srdečne pozývame a tešíme sa na Vašu účasť.