Program

8.00 – 9.00: Registrácia účastníkov, výstavka, raňajky

9.00 – 9.10: Zahájenie a úvod konferencie
Úvod konferencie a jej ciele, predstavenie partnerov, organizácia a priebeh konferencie, krátka informácia o zmenách a novinkách vo firme JSP.
Ing. Peter Horňák – JSP Slovakia s. r. o.

Dopoludňajší blok prednášok

9.10 – 9.50: Ucelené riešenie systému chemickej analýzy vody a pary JSP
Ucelené riešenie je výhodné z mnohých hľadísk, tak pre inžinierske organizácie pripravujúce základný aj vykonávací  projekt, tak pre realizačné organizácie pri stavbe alebo rekonštrukcii energetických zdrojov. Predstavíme niektoré z nich.
Ing. Miroslav Horký – JSP, s.r.o.

9.50 – 10.20: Systémové riešenie detekcie uhľovodíkov a ropných látok
Výhody, nevýhody a možnosti najmodernejších detekčných systémov, skúseností z praktických aplikácií.
Ing. Jarmil Bukovský – JSP, s. r. o.

10.20 – 10.40: Prestávka – coffee break

10.40 – 11.10: Panely pre automatickú úpravu vzoriek pary nebo vody
Kvalitná analýza začína spoľahlivou a správnou prípravou vzorky odobraného média. Predstavíme systém pre redukciu teploty a tlaku média.
Ing. Peter Horňák – JSP Slovakia s. r. o.

11.10 – 11.55: Definícia online analytického minima a analytického štandardu pre parovodné okruhy
Zhrnutie informácií, z akých dôvodov a akým spôsobom sa merajú jednotlivé analýzy vo vzorkách z parovodných okruhov. Názorný prehľad základného nutného osadenia parovodného okruhu kontinuálnymi analyzátormi (Online analytické absolútne MINIMUM) a špecifikácia štandardne bežnej zostavy online analýzy  (Online analytický ŠTANDARD).
Ing. Miroslav Horký – JSP, s.r.o.

12.00 – 13.00: Prestávka – obed

Popoludňajší blok prednášok

13.00 – 13.45: Meranie a vyhodnotenie výšky hladiny pre colné účely
Meranie a vyhodnotenie výšky hladiny pre colné účely a výhody pred konkurenčnými prístrojmi, význam kalibrácií prístrojov na meranie výšky hladiny. Predstavenie 25 metrovej kalibračnej trati na meranie výšky hladiny.
Ing. Brandszájz Dénes, Ing. Kulinyi Sándor – WESZTA-T

13.45 – 14.15: Meranie vlhkosti sypkých látok v priemyselných podmienkach
Predstavenie princípu a spôsobu riešenia pre rôzne druhy materiálov a realizovaných aplikácií v rôznych odvetviach priemyslu.
Ing. Jarmil Bukovský – JSP, s. r. o.

14.15: Diskusia a záver konferencie
Na záver sa uskutoční vylosovanie hodnotných cien pre účastníkov konferencie.

Sprievodné Akcie

Nové technológie, workshop a diskusné fórum
Počas doby konania konferencie bude v priľahlých priestoroch prebiehať výstavka a ukážka prístrojov a technológií popredných českých aj svetových výrobcov z hlavných oblastí merania a regulácie a workshop s technikmi, kde Vám radi zodpovieme Vaše odborné otázky a pomôžeme s riešením problémov v danej oblasti.