Všeobecné obchodní podmínky

JSP s.r.o., Raisova 547, 506 01 Jičín,
IČ: 49286684, DIČ: CZ49286684

 


 

:::: O B S A H ::::

1. Všeobecná ujednání
2. Způsob objednání
3. Uzavření kupní smlouvy
4. Cenové ujednání
5. Dodací podmínky
6. Platební podmínky
7. Plnění
8. Odstoupení od smlouvy u kupujícího
9. Záruka
10. Práva a odpovědnosti za vady
11. Odpovědnost za škodu
12. Vyšší moc
13. Ostatní ujednání
14. Závěrečná ustanovení

VOP si můžete také stáhnout ve formátu PDF.

 1. Všeobecná ujednání

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále OP) společnosti JSP s.r.o. (dále prodávající) upravují v souladu s ust. § 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá na základě kupní smlouvy uzavřené mezi dodavatelem (dále prodávajícím) a odběratelem, resp. spotřebitelem (dále kupujícím) na produkty – viz níže.

1.2. OP se vztahují na všechny produkty – výrobky, zboží a služby – dále jen „produkty“ nabízené prodávajícím v jeho platném katalogu, na www stránkách, e-shopu, v písemné nabídce nebo v potvrzení objednávky zaslané kupujícímu.

1.3. OP jsou vždy:

 • součástí nabídky na uzavření smlouvy, resp. potvrzení nabídky na uzavření smlouvy formou odkazu na jejich znění zveřejněné na internetových stránkách prodávajícího a jejich prokazatelná znalost je potvrzena kupujícím,
 • součástí smlouvy.

1.4. Případná odchylná ujednání od OP obsažená přímo ve smlouvě mají přednost před OP.

1.5. Pro případ, že kupující předloží nabídku na uzavření smlouvy s odkazem na své obchodní podmínky, přičemž prodávající návrh přijme, ale v přijetí odkáže na OP, a nedojte v této věci k dohodě, platí, že smlouva byla uzavřena v rozsahu, v jakém OP a obchodní podmínky kupujícího nejsou v rozporu, ohledně sporného pak platí citovaný zákoník.

1.6. Pro případ uzavření rámcové smlouvy na dobu 1 rok a delší, vyhrazuje si prodávající právo jednostranné změny OP. Pro tento případ platí, že změna OP bude kupujícímu oznámena alespoň 2 měsíce předem. Kupující má právo změny OP odmítnout a smlouvu v téže výpovědní době vypovědět.

1.7. Produkty odpovídají normám a technickým parametrům, které jsou uvedeny v katalogu nebo v jiné technické dokumentaci prodávajícího. Nestandardní technické parametry podléhají předchozí písemné dohodě.

Zpět na obsah

 

2. Způsob objednání

2.1. Produkty lze objednat nabídkou na uzavření smlouvy (také objednávka) telefonicky, písemně, faxem, e-mailem nebo osobně.

2.2. Telefonickou objednávku je nutno potvrdit zasláním objednávky podle bodu 2.1 nejpozději do 1 pracovního dne, jinak se na objednávku hledí jako na neučiněnou.

2.3. Objednávka musí obsahovat zejména tyto údaje:

2.3.1. u kupujícího – právnické osoby a fyzické osoby podnikatele:

 • název, obchodní firma, resp. jméno (přesně dle příslušného rejstříku), sídlo, IČ, DIČ, pokud je přiděleno,
 • specifikace výrobku,
 • množství,
 • požadované datum plnění,
 • místo dodání (pokud není uvedeno, je jím sídlo kupujícího),
 • způsob přepravy (pokud není uvedeno určuje prodávající),
 • jméno kontaktní osoby oprávněné jednat za kupujícího, telefonické, faxové, e-mailové spojení,
 • upozornění, že kupující je spotřebitel (pokud nebude uvedeno, postupuje prodávající jako u podnikatele).

2.3.2. u kupujícího – fyzické osoby nepodnikající:

 • jméno a příjmení, bydliště,
 • specifikace výrobku,
 • množství,
 • datum plnění,
 • místo dodání (pokud není uvedeno, je jím sídlo kupujícího),
 • způsob přepravy (pokud není uvedeno určuje prodávající),
 • telefonické, faxové nebo e-mailové spojení.

2.4. Pokud objednávku, resp. některý z požadavků nelze splnit, kontaktuje prodávající obratem kupujícího s nabídkou jiných variant. Pokud kupující prodávajícímu navržené změny objednávky do 3 pracovních dnů nepotvrdí, považuje se smlouva za neuzavřenou.

2.5. Na objednávku, která neobsahuje minimálně náležitosti bodu 2.3 shora, je prodávající oprávněn zaslat požadavek na doplnění údajů, které musí být provedeno ve lhůtě 3 pracovních dnů.

Po marném uplynutí lhůty se na objednávku hledí jako na neučiněnou.

2.6. Při objednávání se kupující zavazuje uvádět správné a pravdivé údaje. Tyto údaje jsou prodávajícím považovány za správné.

Zpět na obsah

 

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Prodávající se zavazuje potvrdit objednávku doručenou podle článku 2. obchodních podmínek nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení. V případě, že objednávku nebude možné pro věcnou nesprávnost, či z jiného důvodu přijmout, zavazuje se prodávající neprodleně sdělit tuto skutečnost kupujícímu.

3.2. Prodávající zasílá kupujícímu potvrzení objednávky, nebo kupní smlouvy shodně dle způsobu objednání, tj. poštou, faxem nebo e-mailem s tímto obsahem:

3.2.1. u kupujícího – právnické osoby a fyzické osoby podnikatele:

 • název, obchodní firma, resp. jméno (přesně dle objednávky), sídlo, IČ, DIČ, pokud je přiděleno,
 • specifikace výrobku,
 • množství,
 • požadované datum plnění,
 • místo dodání,
 • způsob přepravy,
 • cena a způsob její úhrady,
 • dodací podmínka,
 • odkaz na OP.

3.2.2. u kupujícího – fyzické osoby nepodnikající

 • jméno a příjmení, bydliště
 • specifikace výrobku
 • množství
 • datum plnění
 • místo dodání
 • způsob přepravy
 • dodací podmínka
 • cena a způsob její úhrady
 • odkaz na OP

3.2.3. U spotřebitelů postupuje prodávající v souladu s ust. § 1810-1819 citovaného zákoníku.

3.3. Kupující může zrušit objednávku nejpozději do doručení jejího potvrzení prodávajícím.

3.4. Potvrzením objednávky se smlouva považuje za uzavřenou a její případná změna či zrušení smlouvy je možná pouze písemnou dohodou.

Zpět na obsah

 

4. Cenové ujednání

4.1. Cena produktů je určována:

 • podle platného ceníku, nebo dle smluvních obchodních podmínek
 • akční nabídkou prodávajícího.

4.2. Ceny uvedené v cizích měnách budou přepočítány aktuálním kurzem ČNB vyhlášeným ke dni uzavření, pokud nebude smluvními stranami výslovně sjednáno jinak.

4.3. Sjednání fakturace a zaplacení ceny v cizí měně je možné, pokud tak kupující uvede v objednávce, a bude odsouhlaseno prodávajícím.

4.4. Není-li uvedeno jinak, rozumí se kupní cenou cena včetně nákladů spojených s balením.

4.5. Veškeré náklady spojené s manipulací a přepravou hradí kupující.

4.5. Minimální hodnota objednávky:

 • V případě objednávky za cenu nižší než 2.000,- Kč bez DPH účtujeme poplatek za zpracování ve výši 300,- Kč.
 • V případě objednávky za cenu nižší než 90,- EUR bez DPH účtujeme poplatek za zpracování ve výši 12,- EUR.

Zpět na obsah

 

5. Dodací podmínky

5.1. Dodací podmínka je CPT dle INCOTERMS 2010, pokud není dohodnuto jinak. CPT znamená:

 • dopravce vybírá prodávající,
 • cenu dopravy hradí prodávající a je kupujícímu přeúčtována.

5.2. Nebezpečí poškození a ztráty a přechod vlastnického práva z prodávajícího na kupujícího nastává při osobním odběru převzetím, a při přepravě předáním prvnímu dopravci.

5.3. S ohledem na vztahy se subdodavateli prodávající garantuje dodací lhůty deklarované v nabídce nebo na potvrzení objednávky.

5.4. Předpokládaný termín expedice (není termín plnění) je uveden v potvrzení objednávky. Prodávající může po dohodě s kupujícím termín prodloužit.

5.5. Okamžikem plnění se rozumí - při osobním předání - telefonicky nebo písemně avizovaný termín připravenosti k předáni. Nepřevzetí či odklad převzetí produktu nemá vliv na posouzení termínu splnění.

5.6. Okamžikem plnění se rozumí - při přepravě zajišťované prodávajícím - předání prvnímu dopravci.

5.7. Osobní odběr je možný v sídle prodávajícího v po-pá od 7.00 do 14.00 hodin. Při osobním odběru prostřednictvím zaměstnance kupujícího nebo zmocněné osoby je předání možné pouze na základě předložení platného průkazu totožnosti.

5.8. Skladování nad rámec dodacího termínu je možné za dohodnutou úplatu. Tím však není nijak dotčena povinnost zákazníka uhradit fakturu v termínu splatnosti.

Zpět na obsah

 

6. Platební podmínky

6.1. Kupující se zavazuje uhradit cenu produktů včetně DPH a eventuálních příplatků dle smlouvy.

6.2. Prodávající vystaví ke každé dodávce fakturu – daňový doklad. Právo a povinnost fakturovat vzniká okamžikem plnění. Splatnost faktury je 14 dnů ode dne vystavení, pokud není uvedeno jinak v smluvních obchodních podmínkách s kupujícím, popřípadě v nabídce prodávajícího.

6.3. Cena se považuje za zaplacenou okamžikem jejího připsání na účet prodávajícího nebo složením v hotovosti do jeho pokladny.

6.4. Standardní způsob úhrady ceny je bankovní převod. Jiné způsoby úhrady:

 • platba při doručení zásilky na dobírku,
 • platba předem převodním příkazem na základě vystavené zálohové faktury.

6.5. V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny dříve přijatých dodávek od prodávajícího, si vyhrazuje prodávající právo plnění dalších uzavřených smluv až po úhradě jejich ceny předem na základě zálohové faktury, případně právo zaslat produkty na dobírku.

6.6. Při prodlení s úhradou ceny dodávky delším než 30 dní, vyhrazuje si prodávající právo pozastavit další dodávky až do zaplacení splatných pohledávek.

6.7. Při prodlení s úhradou ceny produktu je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné kupní ceny za každý den prodlení.

6.8. V případě neuhrazení faktury v plné výši v termínu splatnosti, kupující pozbývá nárok na jakékoli poskytované smluvní slevy, které mohou být dle rozhodnutí prodávajícího dofakturovány.

6.9. Kupující se zavazuje, že bez vzájemného odsouhlasení nesmí svévolně započítat vydanou fakturu prodávajícího, nebo ji postoupit třetí straně.

6.10. V případě prodlení kupujícího s převzetím produktu v dohodnutém termínu je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu za prodlení přesahující 15 dnů smluvní pokutu ve výši 0,05 % z hodnoty nepřevzatého produktu za každý den prodlení, přičemž není dotčeno právo na náhradu škody.

6.11. V případě nedodání produktů v dohodnutém termínu může kupující účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedodaných produktů za každý den prodlení. Kupující potom není z titulu porušení této povinnosti oprávněn požadovat náhradu škody.

Zpět na obsah

 

7. Plnění

7.1. Prodávající si vymezuje právo použít pro plnění smlouvy své subdodavatele.

7.2. V případě, že součástí smlouvy jsou protiplnění kupujícího, je kupující povinen tato protiplnění poskytnout v dohodnutém termínu, množství a kvalitě. Jestliže podmínky protiplnění nejsou splněny, vyhrazuje si prodávající právo odpovídajícím způsobem upravit dodací lhůtu a cenu produktů.  

Zpět na obsah

 

8. Odstoupení od smlouvy u kupujícího

8.1. Kupující se zavazuje, že neodstoupí od smlouvy ohledně produktu vyrobeného na základě svého zvláštního požadavku, jestliže prodávající v souvislosti s plněním uzavřené smlouvy již započal projekční činnost či zakoupil speciální materiál či materiál ve větším množství. Pokud poruší tuto povinnost, zavazuje se kupující paušálně uhradit škodu vzniklou prodávajícímu částkou do plné výše nákladů z ceny produktu.

8.2. Kupující je oprávněn vrátit dodané produkty např. jako chybně objednané či nepotřebné pouze na základě předchozí písemné dohody v případě, že se jedná o standardní produkty (uvedené v ceníku) a pouze v případě, že je schopen dodané produkty vrátit ve stavu, v jakém mu byly prodávajícím dodány. Prodávající může kupujícímu účtovat poplatek za vzniklé vícenáklady s produkty při zpětném odběru do plné výše nákladů z ceny produktu. Maximální povolená lhůta pro vrácení produktů je 10 dnů od převzetí.

8.3. V případě neuhrazení kupní ceny včas a řádně je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit a žádat vrácení produktu. V takovém případě je kupující povinen produkt obratem vrátit na vlastní náklady prodávajícímu. V případě, že produkt bude vrácen poškozený nebo neúplný, má prodávající právo na náhradu škody.

Zpět na obsah

 

9. Záruka

9.1. Na produkty se vztahuje záruční doba, jejíž délka je uvedena v záručním listě, nebo na potvrzení objednávky, pokud je záruka poskytována.

9.2. Prodávající odpovídá za to, že produkt má po dobu záruční lhůty garantované vlastnosti.

9.3. Záruka je platná, jestliže způsob použití a instalace budou plně odpovídat návodům, instalačním výkresům, doporučeným zapojením a dalším doporučením prodávajícího. Prodávající nepřejímá odpovědnost za poškození vzniklá z důvodu chybné instalace, chybné manipulace, nesprávného skladování nebo nesprávným použitím produktu. Odpovědnost prodávajícího je vždy limitována hodnotou dodávky. Prodávající nenese odpovědnost za nepřímé nebo následné škody způsobené vadami jím dodaného produktu, za nepřímé nebo následné škody vyplývající z jeho použití.

9.4. Záruka se nevztahuje na komponenty nebo části nedodané prodávajícím, na vady vzniklé běžným opotřebením, nešetrným zacházením, neodbornými zásahy, nedodržením technických podmínek pro provozování a na vady vzniklé v důsledku neodborného používání obsluhou nebo údržbou, vnějšími událostmi nebo vyšší mocí.

9.5. Záruční doba začíná běžet od data převzetí produktu.

Zpět na obsah

 

10. Práva a odpovědnosti za vady

10.1. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.

10.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující produkt převzal:

 • má produkt vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu produktu, na základě nabídky prodávajícího se produkt hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • produkt je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
 • produkt vyhovuje požadavkům právních předpisů.

10.3. Kupující je povinen produkt převzít a bez zbytečného odkladu zkontrolovat množství a druh produktů s dodacím listem, popř. zjevná poškození obalů či produktů.

10.4. Při zjištění poškození zásilky nebo produktů, nebo při zjištění rozdílu v množství, nebo typu produktů, je kupující povinen tyto zřejmé vady u prodávajícího reklamovat, tj. uplatnit svá práva z odpovědnosti prodávajícího za vady, a to nejpozději do 5 (slovy pěti) pracovních dnů od převzetí. Na pozdější reklamace takových vad již nebude brán zřetel.

10.5. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel reklamovaný produkt včetně popisu vady.

10.6. Projeví-li se nikoli zjevná vada v průběhu šesti měsíců od plnění smlouvy, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí, pokud nebude prokázáno jinak.

10.7. Zjištěné skryté vady uplatňuje kupující bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, resp. po době, kdy je mohl při běžné péči zjistit. Reklamaci je nutné uplatnit písemně s uvedením popisu zjištěné vady, a doložit Záruční list reklamovaného produktu.

10.8. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé v důsledku neodpovědného zacházení během přepravy, za vady a škody vzniklé nesprávným zacházením a užíváním, jakož i za vady způsobené jinak kupujícím nebo třetí osobou.

10.9. Prodávající je oprávněn reklamované produkty prohlédnout, případně nechat prohlédnout pověřenou osobou, a nejpozději do 15 dnů kupujícího uvědomit e-mailem, faxem nebo poštou o tom, zda reklamaci uznává nebo neuznává.

10.10. V případě neodstranitelných vad bránících užívání produktu nabídne prodávající kupujícímu výměnu vadného produktu za bezvadný, případně vrácení kupní ceny. V případě neodstranitelných vad nebránících užívání produktu poskytne prodávající kupujícímu slevu z kupní ceny dle charakteru vady.

10.11. V případě neoprávněné reklamace si prodávající vyhrazuje právo účtovat skutečně vynaložené a řádně doložené náklady na její vyřízení.

Zpět na obsah

 

11. Odpovědnost za škodu

11.1. Kupující má právo na náhradu škody způsobené prokazatelně vadou produktu. V případě vzniku škody je kupující povinen neprodleně informovat prodávajícího o škodě, jejích příčinách, rozsahu a následných opatření, resp. řešeních.

11.2. Pro úspěšné uplatnění nároku na náhradu škody je pro kupujícího výhodou, pokud má pořízenou průkaznou fotodokumentaci prokazující škodu a její rozsah.

11.3. Kupující je povinen vynaložit veškeré úsilí k předcházení škody a k jejímu zmírnění.

Zpět na obsah

 

12. Vyšší moc

12.1. Prodávající se zprostí své odpovědnosti za porušení smlouvy, pokud prokáže, že mu v řádném plnění zabránila dočasně nebo trvale vyšší moc jako mimořádná nepředvídatelná a neodvratitelná překážka z příčin přírodních či z jednání třetích osob vzniklá nezávisle na jeho vůli.

Zpět na obsah

 

13. Ostatní ujednání

13.1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) cit. předpisu občanského zákoníku.

13.2. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

13.3. Ochrana osobních údajů kupujícího - fyzické osoby je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

13.4. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen „osobní údaje“) prodávajícím pro účely realizace práv a povinností z uzavřené smlouvy.

13.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících produkt nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

13.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

13.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

13.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

13.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.

13.10. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

13.11. Prodávající si vyhrazuje vlastnická a autorská práva na výkresy, elektrotechnická schémata nebo jiné dokumenty. Tyto nesmí být kupujícím poskytovány třetí osobě bez výslovného písemného souhlasu prodávajícího.
Návrhy, provedení produktů a náklady se mohou měnit podle nových zkušeností a technologických zlepšení.

13.12. V případě, že budou kupujícím produkty dále vyváženy k využití mimo území České republiky, neodpovídá prodávající za škodu, která kupujícímu vznikne v souvislosti s nedodržením právních předpisů státu, do kterého jsou produkty dále dodávány.

13.13. Kupující není oprávněn bez předchozí písemné dohody s prodávajícím vyvézt produkty do následujících zemí – Irán, Irák, Severní Korea, Kuba, Súdán, Venezuela, případně dodat produkty společnostem či osobám, které jsou uvedeny na platných sankčních listinách EU.

13.14. Kupující potvrzuje, že produkty nebudou použity v technologiích souvisejících s vývojem, výrobou nebo použitím chemických, biologických zbraní a zbraní hromadného ničení.

13.15. Kupující souhlasí ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění s využitím svého elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení. Tento souhlas může kupující odmítnout oznámením o odmítnutí souhlasu adresovaným prodávajícímu na jeho elektronickou adresu.

13.16. Veškeré informace obchodní, ekonomické a technické povahy, související s prodávajícím a kupujícím, které nejsou běžně dostupné v obchodních kruzích a se kterými prodávající a kupující při vzájemné obchodní spolupráci přijdou do styku, považují oba za součást svého obchodního tajemství, a jako takové jsou předmětem ochrany z jejich strany.

Oba se v této souvislosti zavazují zachovat mlčenlivost o uvedených skutečnostech a informacích, které výslovně označí jako důvěrné informace považované za své obchodní tajemství, dokud se nestanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti.

13.17. Společnost JSP, s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ASEKOL, který zajišťuje plnění povinností výrobců pro zpětný odběr, oddělený odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu na území České republiky. U elektrozařízení, která jsou společností JSP uvedena prvně na trh v ČR je v ceně výrobků zahrnut příspěvek na recyklaci výrobků:

Kategorie Příspěvek
05.69 Přístroje pro monitorování a kontrolu včetně průmyslových do 1 kg 0,42 Kč/ks
05.70 Přístroje pro monitorování a kontrolu včetně průmyslových od 1 kg do 5 kg 1,26 Kč/ks
05.71 Přístroje pro monitorování a kontrolu včetně průmyslových od 5 kg do 15 kg 5,04 Kč/ks
05.72 Přístroje pro monitorování a kontrolu včetně průmyslových nad 15 kg 8,40 Kč/ks
05.73 Regulátory topení a termostaty 1,68 Kč/ks
05.75 Přístroje pro měření, vážení nebo seřizování – laboratorní zařízení 8,40 Kč/ks
05.55 Síťové a napájecí přívody a zdroje, testery, nabíječky, adaptéry, stabilizátor napětí, prodlužovací kabely do 0,5 kg 0,84 Kč/ks
05.56 Síťové a napájecí přívody a zdroje, testery, nabíječky, adaptéry, stabilizátor napětí, záložní zdroje, přepěťová ochrana, prodlužovací kabely od 0,5 kg do 1 kg 3,36 Kč/ks
05.82 Ostatní malá zařízení v jiné skupině neuvedená 2,52 Kč/kg
05.83 Elektroinstalační materiál aktivní (jističe, rozvaděče, stmívače, stykače, relé) 1,00 Kč/kg

 

Zpět na obsah

 

14. Závěrečná ustanovení

14.1. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

14.2. Obchodní podmínky jsou sepsány a budou interpretovány v souladu s právem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

14.3. Případné soudní spory budou rozhodovány před příslušným obecným soudem ČR.

14.4. Pokud se některé ustanovení obchodních podmínek stane neplatným nebo neúčinným, namísto neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.

14.5. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.

14.6. Změny a doplňky kupní smlouvy vyžadují písemnou formu.

14.7. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v písemné či elektronické podobě a není přístupna k nahlížení neoprávněným osobám.

14.8. Obchodní podmínky jsou platné od 1. 2. 2023 po dobu neurčitou a nahrazují veškeré dříve vydané obchodní podmínky prodávajícího.

Zpět na obsah

 

 

V Jičíně dne 1. 2. 2023